SMARAGD

O Smaragdu

Smaragd je spolek dětí a mládeže registrovaný u ministerstva vnitra od 19.7.2001 pod číslem (IČO) 265 35 777 zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L na vložce 8675.

Smaragd byl založen v roce 2001 vedoucími a instruktory s mnohaletými zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží a zájmem o tuto práci. My, co spolu mluvíme, víme, co nás k tomu přimělo. Vzpomeňme však alespoň na to, že toto mohl být pro řadu z nás po dlouhé době první rok bez tábora. Kdo ví, co bychom dnes všichni dělali, jestli bychom se vůbec znali, kdyby se pět lidí nerozhodlo, že by jim tábor skutečně neskutečně chyběl a rozhodlo se vrhnout do vod zcela neprobádaných, do založení občanského sdružení a uspořádání vlastního tábora.

Budiž tedy věčný dík všem těmto pěti zakládajícím členům, kteří Smaragd založili, rozjeli a uspořádali jeho první akci:

Ježkovi, Aťovi, Jitce, MB a Yettimu

Onou první akci se stal v srpnu 2001 letní dětský tábor Zlatokopecká horečka 2001. K milému překvapení nás všech, tehdejších členů, skončil tábor bez úhony a s velkým úspěchem u účastníků i jejich rodičů...
Od roku 2001 tedy pořádáme pravidelně letní dětské tábory a v průběhu školního roku i další volnočasové aktivity.

Smaragd sdružuje především děti a mládež se zájmem o smysluplné využití volného času a lidi odhodlané pro ně tyto aktivity organizovat. Členy spojuje, vedle silného přátelství, společný zájem o aktivity v přírodě, hry, soutěže, motivované akce a další činnosti umožňující všestranný rozvoj lidské osobnosti a především podobná povaha a zájmy odrážející se v činnosti celého sdružení.

Smaragd se zabývá především organizací smysluplné volnočasové činnosti dětí a mládeže jako alternativy a prevence sociálně patologických jevů. Cílem sdružení je ukázat dětem, mladým lidem, ale i komukoliv jinému, kdo má zájem, široké spektrum aktivit, které mohou vyplnit jejich volný čas daleko rozumněji, lépe, ale i příjemněji, než televize, počítač, diskotéka...a jiné tradiční věci.

Od roku 2003 je Smaragd členem České Rady Dětí a Mládeže (ČRDM) sdružení nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží (členství v ČRDM nemá vliv na svrchovanost a samostatnost Smaragdu - ČRDM nám není nijak nadřízena).