SMARAGD

Stanovy

Ke stažení
I. Základní ustanovení
   
1.1 Název sdružení: SMARAGD
1.2 Sídlo sdružení: Pod Vrškem 2763, 760 01 Zlín
1.3 Smaragd – je samostatná a nezávislá společenská organizace sdružující zájemce o organizování volnočasové činnosti dětí a mládeže.
1.4 Ve sdružení Smaragd se mohou sdružovat za zákonem stanovených a níže uvedených podmínek všichni bez jakékoliv diskriminace.
1.5 Hlavním cílem sdružení Smaragd je organizování smysluplné volnočasové činnosti dětí a mládeže.
Tohoto cíle bude dosahováno především organizováním dětských táborů v době školních prázdnin a jiných volnočasových akcí v průběhu celého roku.
1.6 Obvodem působnosti sdružení Smaragd je celá ČR s těžištěm ve Zlínském kraji.
   
II. Členství
   
2.1 Členství ve sdružení Smaragd (dále jen „členství“) je zcela dobrovolné.
2.2 Ve sdružení Smaragd (dále jen ve „sdružení“) jsou sdruženy dva druhy členů: „plnoprávní členové“ (dále jen „ČLENOVÉ“) a „členové v klidu“.
2.2.1 Člen v klidu má všechna práva a povinnosti jako ČLEN s výjimkou práv uvedených pod 3.A.4, 3.A.5 a 3.A.6.
2.2.2 Členy v klidu jsou členové:
a)  mladší 18 let,
b)  všichni nově přijatí členové jejichž členství ještě nebylo schváleno Valnou hromadou,
c)  kteří byli navrženi na členy v klidu a tento návrh byl přijat Valnou hromadou.
2.2.3 Návrh na změnu statusu člena na „člena v klidu“ předkládá kterýkoliv člen sdružení Valné hromadě. Pro přijetí návrhu je třeba dvoutřetinové většiny všech ČLENŮ sdružení.
2.3 Členství vzniká přijetím Radou sdružení na základě písemné přihlášky podané zájemcem. K přijetí je třeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů Rady sdružení. Všichni nově přijatí členové zůstávají v postavení člena v klidu až do schválení jejich členství Vanou hromadou.
2.4 Členství zaniká vystoupením nebo vyloučením.
2.4.1 Vystoupit může člen naprosto svobodně. Jeho členství zaniká ve chvíli, kdy o tom obeznámí kteréhokoliv člena Rady sdružení.
2.4.2 Člen je vyloučen:
  a) nezaplatí-li do konce kalendářního roku členský příspěvek na daný rok nebo
  b) schválí-li návrh na jeho vyloučení Valná hromada dvoutřetinovou většinou všech ČLENŮ. Návrh na vyloučení smí podat kterýkoliv člen sdružení.
   
III. Práva a povinnosti člena sdružení
   
3.A Člen sdružení Smaragd má právo:
3.A.1 účastnit se všech akcí organizovaných sdružením Smaragd s výjimkou akcí, které Rada sdružení usnesením označí za určené pouze pro určitou skupinu účastníků, do níž člen nespadá,
3.A.2 podat Radě sdružení nebo Dozorčí radě požadavek na svolání Valné hromady,
3.A.3 podílet se na výhodách poskytovaných sdružením Smaragd,
3.A.4 účastnit se všech Valných hromad, být průběžně informován o činnosti Rady sdružení a Dozorčí rady, vystupovat na Valných hromadách se svými názory, návrhy a podněty, vyjadřovat se k činnosti Rady sdružení, Dozorčí rady i k jednotlivým organizovaným akcím,
3.A.5 hlasováním na Valné hromadě se spolupodílet na rozhodování o chodu sdružení,
3.A.6 volit a být volen do Rady sdružení či do Dozorčí rady,
3.A.7 podávat návrh na vyloučení člena i na změnu statusu člena na Člena v klidu,
3.A.8 podávat návrh na odvolání kteréhokoliv člena z Rady sdružení či Dozorčí rady.
3.B Člen sdružení Smaragd má povinnost:
3.B.1 do konce každého kalendářního roku, v němž je členem sdružení, zaplatit do rukou Hospodáře sdružení nebo na běžný účet sdružení členský příspěvek 100 Kč. Hospodář je povinen příspěvek od všech členů přijmout.
   
IV. Organizační struktura sdružení Smaragd
   
4.A Nejvyšším orgánem sdružení Smaragd je Valná hromada všech členů (dále jen „Valná hromada“).
4.A.1 Valnou hromadu svolává Rada sdružení, nebo kterýkoliv její člen minimálně dvakrát do roka. Považuje-li to za nezbytně nutné nebo zjistí-li pochybení Rady sdružení nebo některého z jejích členů, může Valnou hromadu svolat i kterýkoliv člen Dozorčí rady.
4.A.2 Valná hromada projednává a dvoutřetinovou většinou všech ČLENŮ schvaluje:
a)   programové prohlášení sdružení Smaragd,
b)  stanovy sdružení Smaragd a jejich změny či doplňky,
c)  změnu počtu členů Rady sdružení,
d)  změnu počtu členů Dozorčí rady,
e)  návrhy na vyloučení člena ze sdružení,
f)  návrhy na změnu statusu člena na Člena v klidu,
g)  návrhy na zrušení sdružení Smaragd.
4.A.3 Valná hromada projednává a prostou většinou přítomných ČLENŮ schvaluje:
a)  výroční zprávu sdružení,
b)  zprávy o činnosti Rady sdružení,
c)  zprávy o činnosti Dozorčí rady,
d)  plán činnosti sdružení Smaragd na příští období včetně plánu hospodaření (hospodářsko-ekonomické zajištění akcí) a jeho úpravy,
e)  potvrzení Radního sdružení s pozastaveným výkonem funkce Radního sdružení ve funkci Radního sdružení,
f)  pověření Radního sdružení učiněním právního úkonu přesahujícího celkovou výši 5.000 Kč jeho právních úkonů od poslední Valné hromady jménem sdružení. Takto předem schválené úkony se nezapočítávají do celkové výše 5.000 Kč od poslední Valné hromady.
g)  výkon různých činností pro chod sdružení nezbytných nebo prospěšných, personální zajištění a výši odměny,
h)  změnu finančního ústavu dle 6.1,
i)  náhradníky uvedené na podpisovém vzoru k běžnému účtu sdružení,
j)  změnu finančního ústavu u něhož je veden běžný účet sdružení,
k)  jiné dokumenty a úkony týkající se sdružení, k nimž nejsou stanovami výslovně zmocněny jiné orgány nebo funkcionáři sdružení.
4.A.4 Valná hromada projednává a prostou většinou všech ČLENŮ schvaluje:
a)  rozhodnutí o majetkoprávním vyrovnání při likvidaci sdružení,
b)  přijetí nových členů. Dokud tak Valná hromada neučiní, zůstávají neschválení členové členy v klidu,
c)  odvolání některého člena nebo všech členů Rady sdružení,
d)  odvolání některého člena nebo všech členů Dozorčí rady sdružení.
4.A.5 Rada sdružení může nechat Valnou hromadu hlasovat o všem uvedeném v bodě 4.A.3 a v rámci jedné Valné hromady vcelku (dále jen „Zrychlené hlasování“). Neschválí-li Valná hromada prostou většinou všechna usnesení vcelku, hlasuje se o každém zvlášť.
4.A.6 Valná hromada volí v rovném, svobodném, přímém a veřejném hlasování většinovým způsobem prostou většinou všech ČLENŮ jednotlivé členy:
a)  Rady sdružení,
b)  Dozorčí rady sdružení.
4.B Rada sdružení Smaragd (dále jen „Rada sdružení“) a její členové odpovídají za činnost a hospodaření v období mezi Valnými hromadami.
4.B.1 Rada sdružení má 3 členy, nestanoví-li Valná hromada jinak.
4.B.2 Členem Rady sdružení (dále jen „Radním sdružení“) může být se svým souhlasem kterýkoliv ČLEN s plnou způsobilostí k právním úkonům. Navrhnout ho může Valné hromadě kterýkoliv člen.
4.B.3 Radní sdružení jsou voleni Valnou hromadou v rovném, svobodném, přímém a veřejném hlasování na období jednoho roku. Radní sdružení se volí jednotlivě většinovým způsobem vždy tak dlouho, dokud nezíská jeden z kandidátů nadpoloviční většinu všech ČLENŮ sdružení.
4.B.4 Všichni Radní sdružení jsou Statutárními orgány sdružení a smí v rámci uvedených pravomocí a uvedeným způsobem samostatně zastupovat sdružení Smaragd a jednat jeho jménem.
4.B.5 Každý z Radních sdružení má pravomoc:
a)  koordinovat činnost členů sdružení při prosazování programu sdružení a uskutečňování připravených a schválených akcí,
b)  svolat Valnou hromadu,
c)  v souladu se schváleným rozpočtem sdružení činit veškeré právní úkony týkající se sdružení do celkové výše 5.000 Kč od poslední Valné hromady jménem sdružení,
d)  v souladu se schváleným rozpočtem sdružení činit veškeré právní úkony týkající se sdružení přesahující celkovou výši 5.000 Kč od poslední Valné hromady jménem sdružení, byl-li mu k tomu dán předem souhlas usnesením Valné hromady nebo Rady sdružení,
e)  zastupovat sdružení navenek.
4.B.6 Každý z Radních sdružení má povinnost:
a)  informovat Dozorčí radu a ostatní Radní sdružení bez zbytečného odkladu o všem svém jednání týkajícím se sdružení,
b)  podávat na každé Valné hromadě zprávy o všem svém jednání týkajícím se sdružení v období uplynulém od předchozí Valné hromady,
c)  zdržet se výkonu všech pravomocí Radního sdružení, byla-li mu pozastavena funkce Radního sdružení dle „4.B.7 a“ nebo „4.C.4 c“ až do jeho potvrzení ve funkci,
d)  na konci svého volebního období svolat Valnou hromadu, podat jí důkladnou zprávu o všem svém jednání týkajícím se sdružení ve svém volebním období a provést účetní uzávěrku k tomuto dni.
4.B.7 Rada sdružení jako celek projednává a dvoutřetinovou většinou všech Radních sdružení schvaluje:
a)  pozastavení výkonu funkce Radního sdružení. Pozastaví-li Rada sdružení kterémukoliv Radnímu sdružení výkon funkce Radního sdružení, dostává se tento až do usnesení následující Valné hromady okamžitě do pozice ČLENA bez funkce a nesmí tedy nadále jednat za sdružení. Zbylí Radní sdružení musí bezprostředně po pozastavení funkce Radního sdružení o této skutečnosti Radního sdružení s pozastavenou funkcí informovat a svolat na nejbližší možný termín, nejpozději však do 14 dní, Valnou hromadu, která Radního sdružení s pozastavenou funkcí ve funkci Radního sdružení potvrdí nebo ho z funkce Radního sdružení odvolá. Až do potvrzení Radního sdružení ve funkci nebo zvolení nového není Rada sdružení způsobila vykonávat pravomoci plynoucí ze 4.B.7 a 4.B.8.,
b)  usnesení o pověření Radního sdružení učiněním právního úkonu přesahujícího celkovou výši 5.000 Kč jeho právních úkonů od poslední Valné hromady jménem sdružení. Takto předem schválené úkony se nezapočítávají do celkové výše 5.000 Kč od poslední Valné hromady.
4.B.8 Rada sdružení jako celek projednává a nadpoloviční většinou všech Radních sdružení schvaluje:
a)  zástupce sdružení Smaragd do střešních organizačních struktur,
b)  přijetí zájemců o členství ve sdružení na základě podané písemné přihlášky,
c)  hlasování Valné hromady v režimu Zrychleného hlasování,
d)  pověření libovolné osoby funkcí Hospodáře sdružení nebo jinou funkcí v rámci pravomocí Rady sdružení.
4.B.9 Rada sdružení je povinna zajistit vedení účetnictví sdružení a správu majetku sdružení. Tyto povinnosti vykonává Radou sdružení pověřený a jí odpovědný Hospodář sdružení.
4.B.10 Funkce Radního sdružení zaniká uplynutím volebního období nebo odvoláním z funkce.
4.B.11 Odvolán z funkce je Radní sdružení odhlasuje-li jeho odvolání nadpoloviční většinou Valná hromada.
4.B.12 Odvolá-li Valná hromada z funkce jednoho nebo více Radních sdružení, musí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní na zbývající dobu volebního období neodvolaných Radních sdružení zvolit stejný počet Radních sdružení, jaký odvolala.
4.B.13 V případě, že jsou odvolání všichni členové Rady sdružení, postupuje se podle 4.B.3.
4.C Dozorčí rada sdružení Smaragd (dále jen Dozorčí rada) je kontrolním, revizním a smírčím orgánem veškeré činnosti sdružení Smaragd. Členství v Dozorčí radě je neslučitelné s členstvím v Radě sdružení.
4.C.1 Dozorčí rada má 2 členy, nestanoví-li Valná hromada jinak.
4.C.2 Členem Dozorčí rady může být se svým souhlasem kterýkoliv člen. Navrhnout ho může Valné hromadě kterýkoliv člen.
4.C.3 Členové Dozorčí rady jsou voleni Valnou hromadou v rovném, svobodném, přímém a veřejném hlasování na období jednoho roku. Volí se jednotlivě většinovým způsobem vždy tak dlouho, dokud nezíská jeden z kandidátů nadpoloviční většinu všech ČLENŮ sdružení.
4.C.4 Dozorčí rada svým usnesením, schváleným všemi členy Dozorčí rady:
a)  provádí výklad Stanov závazný pro všechny členy sdružení,
b)  rozhoduje spory mezi členy,
c)  považuje-li to za nezbytně nutné a účelné pozastavuje výkon funkce Radního sdružení jednomu či více Radním sdružení. Pozastaví-li Dozorčí rada kterémukoliv Radnímu sdružení výkon funkce Radního sdružení, dostává se tento až do usnesení následující Valné hromady okamžitě do pozice ČLENA bez funkce a nesmí tedy nadále jednat za sdružení. Dozorčí rada musí bezprostředně po pozastavení funkce Radního sdružení o této skutečnosti Radního sdružení s pozastavenou funkcí i ostatní Radní sdružení informovat a svolat na nejbližší možný termín, nejpozději však do 14 dní, Valnou hromadu, která Radního sdružení s pozastavenou funkcí ve funkci Radního sdružení potvrdí nebo ho z funkce Radního sdružení odvolá. Až do potvrzení Radního sdružení ve funkci nebo zvolení nového není Rada sdružení způsobila vykonávat pravomoci plynoucí ze 4.B.7 a 4.B.8.
V případě, že se Dozorčí rada nedokáže shodnout, svolá bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní Valnou hromadu, která nahradí usnesení Dozorčí rady usnesením Valné hromady schváleným prostou většinou všech členů.
4.C.5 Členové Dozorčí rady nezávisle na sobě:
a)  kontrolují práci Radních sdružení, její soulad se Stanovami a se zájmy sdružení, plnění usnesení z Valné hromady,
b)  konají revize hospodaření sdružení Smaragd a to po věcné i formální stránce,
c)  považují-li to za nezbytně nutné nebo zjistí-li pochybení Rady sdružení nebo některého z jejích členů, svolávají Valnou hromadu,
d)  o svých zjištěních včetně návrhů opatření informuje Valnou hromadu.
4.C.6 Funkce člena Dozorčí rady zaniká uplynutím volebního období nebo odvoláním z funkce.
4.C.7 Odvolán z funkce je člen Dozorčí rady odhlasuje-li jeho odvolání nadpoloviční většinou Valná hromada.
4.C.8 Odvolá-li Valná hromada z funkce jednoho nebo více členů Dozorčí rady, musí bez zbytečného odkladu na zbývající dobu volebního období neodvolaných členů Dozorčí rady zvolit stejný počet členů Dozorčí rady, jaký odvolala.
4.C.9 V případě, že jsou odvolání všichni členové Dozorčí rady, postupuje se podle 4.C.3.
   
V. Zveřejňování usnesení a jejich archivace
   
5.1 Znění všech usnesení Valné hromady, Rady sdružení i Dozorčí rady jsou pro členy průběžně zveřejňována na internetové stránce sdružení.
5.2 Všechna usnesení Valné hromady, Rady sdružení i Dozorčí rady včetně příloh archivuje ve zvláštní složce Dozorčí rada.
5.3 Všechny ostatní dokumenty archivuje Rada sdružení.
   
VI. Zásady hospodaření sdružení Smaragd
   
6.1 Na základě registrace si sdružení Smaragd zřizuje svůj běžný účet u Československé obchodní banky a.s., pobočka Zlín (dále jen ČSOB). Číslo účtu 176840759 / 400. Změna finančního ústavu je možná jen na základě usnesení Valné hromady.
6.2 Za finanční prostředky uložené na běžném účtu odpovídá Rada sdružení, Radě sdružení pak jí pověřený Hospodář sdružení.
Na podpisovém vzoru poskytnutém ČSOB jsou mimo podpisu Hospodáře sdružení uvedeny také další dva podpisy náhradníků, které stanoví Valná hromada. Tito pak smí s prostředky uloženými na účtu nakládat jen v mezích své funkce nebo na základě usnesení Valné hromady nebo Rady sdružení.
Platební kartu vydanou k běžnému účtu používá a spravuje pro účely sdružení Hospodář sdružení.
6.3 Sdružení Smaragd je nestátní neziskovou organizací. Finanční prostředky získává z ročních příspěvků členů a z vlastní činnosti (pořádání táborů atd.). Získané finanční prostředky pak slouží k nákupu inventáře, k provádění údržby inventáře a k dotaci pořádaných akcí.
6.4 Náklady spojené s krytím organizovaných akcí pro děti a mládež jsou zakalkulovány do ceny poukazu na danou akci.
Nejsou-li všechny prostředky získané pro určitou akci spotřebovány na tuto akci, použijí se k pokrytí části nákladů na další akce nebo na nákup materiálu potřebného pro tyto akce a chod sdružení.
6.5 Pokud je k organizování určité hospodářské činnosti zapotřebí souhlasu státního či jiného orgánu, činnost bude zahájena až po získání tohoto souhlasu či povolení.
6.6 Při vykonávání hospodářské činnosti se sdružení Smaragd řídí příslušnými hospodářskými předpisy a směrnicemi platnými v ČR.
   
VII. Ustanovení přechodná a závěrečná
   
7.1 Změny v programovém prohlášení sdružení Smaragd a ve Stanovách sdružení Smaragd nabývají platnosti schválením Valnou hromadou dvoutřetinovou většinou všech ČLENŮ sdružení a účinnosti po schválení příslušným státním orgánem.
7.2 Dnem účinnosti těchto stanov se současně zrušují stanovy předchozí.
   
   
   
Projednáno a schváleno na zasedání Valné hromady členů sdružení Smaragd dne 16. listopadu 2003.