SMARAGD

Programové prohlášení

SMARAGD z.s. – je samostatná a dobrovolná organizace sdružující zájemce o organizování volnočasové činnosti dětí a mládeže bez ohledu na jejich příslušnost k politickým stranám, společenským a zájmovým organizacím působícím na území republiky.

Sídlo spolku Smaragd z.s. je na adrese: Obeciny VIII 3611, 760 01 Zlín.

Cílem sdružení Smaragd z.s. je propagovat, podporovat a především pak organizovat smysluplnou volnočasovou činnost dětí a mládeže. Tohoto cíle bude dosahováno především organizováním dětských táborů v době školních prázdnin, popřípadě dalšími doprovodnými akcemi spjatými s těmito tábory.

Ve své činnosti navazuje spolek Smaragd z.s. na tradici organizování letních stanových táborů sdružení Rubín na základně v Křekově u Valašských Klobouk.

Spolek Smaragd z.s. vytváří možnosti aktivního zapojení i dalších generačních skupin do činnosti sdružení s cílem zajištění generační kontinuity při organizování volnočasové činnosti dětí a mládeže.

Ve své činnosti se spolek Smaragd z.s. řídí schválenými stanovami a usneseními valné hromady, jako nejvyššího orgánu sdružení.

Symbolem spolku je Smaragd, vzácný kámen zelené barvy, symbolizující sepjetí sdružení s přírodou a jejím zachování pro příští generace.

Schváleno na ustavující valné hromadě sdružení Smaragd, samostatné a dobrovolné organizace, konané dne 1.července 2001

Ve Zlíně, dne 1.července 2001